Licencia - waldorf

Bund der Freien Waldorfschulen

Waldorfská škola je vždy školou neziskovou, bez ohľadu na to, akú právnu formu má - štátna, súkromná alebo podniková škola. Aby základné princípy ostali zachované (tie sú zárukou kvality), sú názvy "Waldorf" a "Steiner" pre použitie inštitúciami licencované, pričom vlastníkom medzinárodnej licencie je Bund der Freien Waldorfschulen (Zväz slobodných waldorfských škôl).

Slovenská Asociácia waldorfských škôl a škôlok je z pohľadu Zväzu slobodných waldorfských škôl hlavným komunikačným partnerom v otázkach pridelenia mena "Waldorfská" škola alebo škola "Rudolfa Steinera" pre Slovenskú republiku.

Prípadný záujem o takéto označenie školy je preto na Slovensku potrebné najprv konzultovať s AWŠŠ. Pokiaľ sa obrátite priamo na Zväz, potom je veľmi pravdepodobné, že vašu požiadavku bude Zväz primárne konzultovať s AWŠŠ.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.