Organizačná štruktúra

Pracovné skupiny

Pracovné skupiny vznikajú z iniciatívy členov asociácie a obvykle majú lokálne alebo regionálne pôsobisko. Nie sú stanovené žiadne špecifické podmienky pre ich fungovanie. Jedinou podmienkou je, aby ich činnosť nebola v rozpore s cieľmi asociácie.

Koordinačná rada

Koordinačná rada zastrešuje aktivity asociácie s celoslovenským dopadom ako napríklad:

  • Podpora vzdelávania a osobného rozvoja waldorfských učiteľov
  • Komunikácia s iniciatívami a pracovnými skupinami
  • Komunikácia so zahraničnými partnermi
  • Marketing a komunikácia s verejnosťou
  • Sledovanie zmien legislatívy a činnosti smerujúce k utváraniu legislatívy v súlade s cieľmi asociácie

Predstavenstvo

Predstavenstvo je výkonným orgánom asociácie a zastupuje ju v úradnom styku. Je trojčlenné a každý člen predstavenstva má právomoc samostatne konať v mene asociácie.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.